Powiększ tekstZmień kontrast

Ochrona Danych Osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 • imię i nazwisko IOD – Dariusz Klimowski
 • e–mail: IOD@fioi.org
 • tel. 55 239 48 74

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO?

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel wprowadzenia RODO?

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie, Bągart 3, 82-440 Dzierzgoń.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Szkoła przetwarza dane osobowe:

 • uczniów,
 • rodziców/prawnych opiekunów,
 • pracowników szkoły,
 • podmiotów współpracujących.

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności – w szczególności wynikające z Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Okres przetwarzania danych przez szkołę:

Dane osobowe będa przetwarzane przez szkołę przez okres niezbędny do wykonania realizacji przepisów ustawowych wynikających w szczególności z Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Po tym czasie Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa (zgodnie z okresami przedawnienia roszczeń a także zgodnie z przepisami prawa archiwalnego wynikajacymi z Ustawy z 14 lipca 1983 r. o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach).

Kim jest inspektor ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie?

 • imię i nazwisko IOD – Dariusz Klimowski
 • e–mail: IOD@fioi.org
 • tel. 55 239 48 74

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Świętego Wojciecha w Bągarcie?

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania Twoich danych osobowych,
 • usunięcia Twoich danych osobowych,
 • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 • osobiście w Szkole, adres: Bągart 3, 82-440 Dzierzgoń
 • elektronicznie na adres IOD@fioi.org
 • oraz listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, 82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 25

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do ...”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL).

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik RODO.


Deklaracja Dostępności

Strona napisana przez Wincentego Szulgę.
Copyright © 2009 – 2021 Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.